Den 2/11-19 var vi bjudna in på Forum Syd tillsammans med andra lokala föreningar.

On 2 / 11-19 we were invited to Forum Syd together with other local associations.

Den 2/11-19 var vi bjudna in på Forum Syd tillsammans med andra lokala föreningar. Forum syd bjöd även in kvinnor och ungdomar i den somaliska diasporan för att diskutera och utbyta idéer om hur vi kan stärka civilsamhället i Somalia.
Vi som som ungdomförbund fick även möjlighet att komma med idéer om hur vi vill att pengarna som skickas till Somalia varje år ska utnyttjas.

Konferensen fortsatte i form av en workshop.

-Senare samma dag var vi på motorvägen. Destination Västerås. Även där skulle det hållas en konferens, men nu en konferens vi anordnat.

Vi blev väldigt fint mottagna av SUF, somaliska ungdomsförening i Västerås.

Vi vill speciellt tacka
Mahdi Abdiweli Ordförande SUF
Hamdi Ahmed F.d ordförande / folkhälsovetare och ansvarige för utbildning och hälsa SUIS
Najuu Abdulkadir Sekreterare SUF

-Konferensen började vid 16:00.

Abshir Anbashe höll en liten föreläsning om ”somalier i Sverige”.
En väldigt lärorik föreläsning!

Kvällen avslutades vid 20:00.

-Dag 2 i Västerås.

Dagen började med en personlig presentation.

Guleed Abdi höll påbörjade förläsningen. ”Föreningslivet – en del av svensk kultur”.

Han förklarade väldigt flitigt och informationsrikt vad förening är, vilka typer av föreningar det finns och hur man går tillväga om man vill starta ett eget. Han förklarade även viktiga föreningsord och dess betydelse som exempelvis: dagordning, revisionsberättelse och årsmötesprotokoll.

Mohamed Amiin höll även han en kort föreläsning om ett projekt han och några andra startat ihop som heter ”Geed beer, rajo beer” vilket betyder plantera träd, plantera hopp på somaliska.

Han förklarar att de kom på idéen för projekten efter den fruktansvärda torkan som inträffade Östafrika 2017, där 75% av boskapen förstördes.
Det är ett samarbete mellan Somalia, Djibouti och Somaliland.

Syftet är att plantera träd, då fotosyntesen är väldigt viktigt för mänskligheten.

Geed beer, rajo beer är en opolitisk bunden projekt, som hanteras av ungdomarna i hemländerna. Allt för att återbygga upp hoppet som en dag slocknades.

En riktigt fin föreläsning. Tack!

Kvällen fortsatte med en liten workshop, där vi alla delades in i 2 grupper. För att diskutera nedanstående frågor:

1. Hur kan vi förbättra samverkan mellan oss?
2. Vilka aktiviteter kan vi genomföra?
3. Hur kan vi öka våra medlemmar?
4. Hur kan vi synas mer i det svenska samhället?

Vill du vara med? Diskutera gärna i kommentarsfältet

MVH
Naima M. Maxamuud

On 2 / 11-19 we were invited to Forum Syd together with other local associations. Forum South also invited women and young people into the Somali diaspora to discuss and exchange ideas on how we can strengthen civil society in Somalia.
We as a youth union also had the opportunity to come up with ideas on how we want the money sent to Somalia to be used every year.

The conference continued in the form of a workshop.

-Later the same day we were on the highway. Destination Västerås. There would also be a conference there, but now a conference we have organized.

We were very well received by SUF, a Somali youth association in Västerås.

We especially want to thank you
Mahdi Abdiweli Chairman of SUF
Hamdi Ahmed Former chairman / public health scientist and responsible for education and health SUIS
Najuu Abdulkadir SUF Secretary

-The conference began at 16:00.

Abshir Anbashe gave a short lecture on “Somalis in Sweden”.
A very informative lecture!

The evening ended at 20:00.

-Day 2 in Västerås.

The day began with a personal presentation.

Guleed Abdi held the lecture. “Association life – a part of Swedish culture”.

He explained very diligently and informatively what an association is, what types of associations there are and how to proceed if you want to start your own. He also explained important association words and their significance such as: agenda, auditor’s report and minutes of the annual meeting.

Mohamed Amiin also gave a short lecture on a project he and a few others started together called “Geed beer, rajo beer” which means planting trees, planting hope in Somali.

He explains that they came up with the idea for the projects after the terrible drought that occurred in East Africa in 2017, where 75% of the cattle were destroyed.
It is a collaboration between Somalia, Djibouti and Somaliland.

The purpose is to plant trees, as photosynthesis is very important to mankind.

Geed beer, rajo beer is an apolitically bound project, which is managed by young people in their home countries. All to rebuild the hope that one day was extinguished.

A really nice lecture. Thanks!

The evening continued with a small workshop, where we were all divided into 2 groups. To discuss the following questions:

1. How can we improve collaboration between us?
2. What activities can we carry out?
3. How can we increase our members?
4. How can we be seen more in Swedish society?

Do you want to join? Feel free to discuss in the comments field

SINCERELY
Naima M. Maxamuud

Dela inlägg

Facebook
Twitter
LinkedIn