Fantastiska dagar med ungdomsorganisering fokus.

Fantastic days with youth organization focus.

Somaliska ungdomsförbundet i Sverige samlade fredag och lördag, den 18 och 19 oktober medlemsföreningar från olika städer med syfte att stärka och öka kunskapen om föreningsliv. Vi började med mingel och diskussion, då organisationerna fick presentera sina respektive verksamheter. Vi hade också bjudit in ungdomar från Stockholm för att interagera med gästerna. Lokala politiker fick säga några ord och gav råd till de unga hur de kan bemöta framtidens utmaningar.

Seminariet började tidigt på morgonen med 22 deltagare. Representanter från styrelsen i olika medlemsföreningar samlades till seminarier, workshops och nätverkande. Vi diskuterade ämnen som är synnerligen viktiga, hur vi tillsammans kan stärka förbundets arbete, och driva förbundets verksamhet lokalt och hur man leder en förening på bästa sätt.

Deltagarna fick möjlighet att kartlägga problemområden som förbundet behöver fokusera på i framtiden, för att medlemsföreningarna ska kunna jobba mer effektivt på lokal nivå. Efterhand växte intresset och engagemanget och diskussionen blev livlig, ömsom på somaliska och ömsom på svenska. Hur man organiserar sig och skriver bra projektansökningar var något som intresserade många. En del av organisationerna hade ingen klar bild eller strategi för hur de ska kunna nå sina mål, öka medlemmarnas intresse och få flera lokala medlemmar att bli aktiva i sin förening.

Förbundet informerade deltagarna att vi under de kommande åren tillsammans vill fokusera på hur föreningarna blir mer aktiva och därigenom bidrar till att stärka förbundets kvalitetshöjande arbete och öka kommunikation, samarbete och interaktion mellan de lokala föreningarna och mellan dem och riksförbundet, som ska försöka nå ut med mer information till lokala grupperna i de olika städerna.

Stefan Nilsson, en tidigare riksdagsledamot var på plats och föreläste om lagar och regler som gäller ideella föreningar.

Slutligen föreläste Hans Andersson om föreningslivet, som ett vitalt element i både svensk och somalisk kultur. Han nämnde flera exempel på hur man driver en förening genom en demokratisk process, samt informerade om det projekt vi driver mot Våldsbejakande extremism.

On Friday and Saturday, 18 and 19 October, the Somali Youth Association in Sweden gathered member associations from various cities with the aim of strengthening and increasing knowledge about association life. We started with mingling and discussion, when the organizations got to present their respective activities. We had also invited young people from Stockholm to interact with the guests. Local politicians had a few words to say and gave the young people advice on how to meet the challenges of the future.

The seminar started early in the morning with 22 participants. Representatives from the board of various member associations gathered for seminars, workshops and networking. We discussed topics that are extremely important, how we can together strengthen the union’s work, and run the union’s activities locally and how to lead an association in the best way.

The participants were given the opportunity to map problem areas that the association needs to focus on in the future, so that the member associations can work more efficiently at the local level. Gradually, the interest and commitment grew and the discussion became lively, alternately in Somali and alternately in Swedish. How to organize yourself and write good project applications was something that interested many. Some of the organizations did not have a clear picture or strategy for how to achieve their goals, increase the members’ interest and get more local members to become active in their association.

The association informed the participants that in the coming years we want to focus together on how the associations become more active and thereby contribute to strengthening the association’s quality-enhancing work and increase communication, cooperation and interaction between the local associations and between them and the national association, which will try to reach out. more information to the local groups in the different cities.

Stefan Nilsson, a former member of the Riksdag, was present and lectured on laws and regulations that apply to non-profit associations.

Finally, Hans Andersson lectured on association life, as a vital element in both Swedish and Somali culture. He mentioned several examples of how to run an association through a democratic process, and informed about the project we are running against Violent extremism.

Dela inlägg

Facebook
Twitter
LinkedIn