Första projekt stöd från MUCF

First project support from MUCF

SUIS

Somaliska ungdomsförbundet i Sverige startade 2013 som ett initiativ- från unga svenska somalier för att hjälpa unga svenska somalier runt om i landet. Sedan dess har vi jobbat för att utveckla vår organisation.

Under detta år har vi fått stöd från MUCF- myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för vårt första projekt och därför kan vi nu stärka våra medlemsföreningar genom att ge olika föreningar kunskap, medlems konferenser, och olika aktiviteter för att skapa förutsättning att organisationen möter kravet för att söka riks organisationsstöd då vi kan driva denna verksamhet med hjälp av anställda och fasta stöd till våra medlemsföreningar.

Bli medlem våra lokala föreningar eller direkt förbundet så vi blir fler, och ännu starkare.

OBS! förnya ditt medlemskap om du varit medlem tidigare, det gäller bara ett kalenderår!

Medlemskapet är gratis, du får ta del av SUIS verksamhet och du förbinder dig inte till någonting framöver.

Här kan du bli medlem- http://www.ungasomalier.org/become-a-volunteer

 

Är du ung och vill ha tips om olika utbildningar, kurser, föreningar eller andra relevanta aktiviteter så kan du fråga oss.

För mer information, maila info@ungasomalier.org

SUIS

The Somali Youth Association in Sweden started in 2013 as an initiative from young Swedish Somalis to help young Swedish Somalis around the country. Since then, we have worked to develop our organization.

During this year, we have received support from the MUCF authority for youth and civil society issues for our first project and therefore we can now strengthen our member associations by giving different associations knowledge, member conferences, and different activities to create the condition that the organization meets the requirement for to apply for national organizational support as we can run this business with the help of employees and permanent support to our member associations.

Join our local associations or directly the union so we become more, and even stronger.

NOTE! renew your membership if you have been a member before, it only applies to one calendar year!

Membership is free, you can take part in SUI’s activities and you do not commit to anything in the future.

Here you can become a member- http://www.ungasomalier.org/become-a-volunteer

If you are young and want tips on various educations, courses, associations or other relevant activities, you can ask us.

For more information, email info@ungasomalier.org

Dela inlägg

Facebook
Twitter
LinkedIn