GE LOKALA ORGANISATIONER DEL AV REGERINGENS ANSLAG TIIL INFORMATION

GIVE LOCAL ORGANIZATIONS PART OF THE GOVERNMENT'S APPROPRIATION FOR INFORMATION

De senaste dagarna har det varit en stor nyhet att sex av de döda av coronaviruset i Stockholmregionen var somalier och bodde i järvaområdet . Vi i Somaliska ungdomsförundet i Sverige(SUIS) frågar hur det kan vara ok för vården att ofentliggöra dödsoffrens ursprung när polis och medier alltid är försiktiga med att ange etnicitet t o m för grova brottslingar. Publiciteten har orsakat ett fruktansvärt näthat mot somalier i sociala medier.

Medierna har snabbt hittat en förklaring till dödsfallen. Orsaken anses vara trångboddhet och andra sociala faktorer, trots att man inte vet bakgrunden till de enskilda fallen. Ålder och underliggande sjuklighet diskuteras inte utan enbart bostadsort och etnicitet. Detta upprör många boende i området.

Coronaviruset kom först till Sverige med turister från Alperna men nu är det ett faktum att spridningen är stor just på Järvafältet. Varför är det så?. Vi är övertygade om att det höga sjuktalet beror på att många av de vardagshjältar, av olika etniskt urdprung, som får samhället att gå runt varje dag bor just här. Väldigt många från området arbetar i högriskyrken som läkare, sjuksköterskor och undersköterskor inom vården och äldrevården, men också som taxichaufförer och bussförare liksom städare och restauranganställda. Alla dessa yrkesgrupper riskerar dagligen att möta viruset i sina jobb och löper stor risk att bli smittade.

Vi som är unga på järvaområdet följer dagligen regeringens arbete och myndigheternas information som många av de äldre i området inte har möjlighet att följa. Vi har i flera veckor arbetat  hårt för att informera människor om hur man gör för att undvika smittan. Men vi har inte haft stöd av något material, från myndigheterna, på de språk som många äldre invånarna förstår. Först nu börjar myndigheterna inse att krisinformation, för att bli framgångsrik,  behöver vidgas.  Den måste ges på flera språk och inte enbart på TV och digitala plattformar, som många äldre inte kan följa. Vi vill bjuda in myndigheterna , kommunen och regionen till att tillsammans med oss se till att medborgare i olika områden i staden får samma rätt till livsviktig information!Se till att vi får del av de pengar som regeringen har anslagit till information om coronaviruset!

Somaliska Ungdomsförbundet i Sverige (SUIS) har 17 medlemsorganisationer från Boden till Malmö, bl.a. på Järvafältet och i södra Stockholm.  Vi och de grupper vi samarbetar med fortsätter varje dag att infomara i våra närområden. Vi har vägar in i och förstår olika etniska grupper som ni har svårt att nå. Ett exempel är att det för många familjer  är helt obegripligt och oansvarigt att man ska isolera sina äldre.

Vi samlar just nu  grupper av frivilliga ungdomar som ska var trygghetsskapande i våra förorter. De ska gå ut på gatorna och tala med männiksor. De vill också infomera äldre som finns i sina hem och t.ex. hjälpa dem att handla. Många har inte barn som bor i närheten och blir helt isolerade.

Stockholms stad har ny tryckt 600 affischer på olika språk och det är en bra början men inte tillräckligt. Vi uppmanar  myndigheterna, regionen och staden  att tillsammans med oss ta fram informationsmaterial på andra språk. Sedan ser vi ungdomar till att budskapen når fram till dem som de är avsedda för!

Så till sist Till alla er som går till jobbet varje dag och tar hand om andra, trots att ni själva löper stor risk att bli smittade vill vi säga: TACK! Ni ger ordet ”solidaritet” en ny mening.

För somaliska ungdomsförbundet i Sverige (SUIS)

Guleed Abdi , förbundssekreterarare, Eufemia Lassebro, kommunikatör

 

In recent days, it has been great news that the sex of the dead of the coronavirus in the Stockholm region were Somalis and lived in the wolverine area. We in Somali Youth Associations in Sweden (SUIS) ask how it can be ok for our spring that the actual deaths of the victims in the police and media are always assured by stating ethnicity even for serious criminals. The publicity has caused a terrible online hatred of Somalis on social media.

The media has quickly found and explanation for the deaths. The cause is considered to be overcrowding and other social factors, even though the background is not known until the individual has fallen. Age and underlying morbidity are not discussed but only place of residence and ethnicity. This originates many residents in the area.

The corona virus first comes to Sweden with tourists from the Alps, but now it is a fact that the spread is large right on the Järva field. Why is it like that ?. We are convinced that the high sickness rate is due to many of the everyday heroes, of different ethnic origins, who make society go around every day just living here. Very many from the area work in the high-risk church as doctors, nurses and assistant nurses in the spring and elderly care, but also as taxi drivers or bus drivers as well as cleaners and restaurant employees. All these occupational groups are at risk of encountering the virus in their jobs on a daily basis and are at high risk of becoming infected.

We who are young in the wolverine area follow the government’s work and image information on a daily basis, which many of the elderly in the area do not have the opportunity to follow. We have several weeks working hard to inform people on how to avoid infection. Men we have not had support from any material, from authorities, in languages ​​that many older residents understand. Only now are the authorities beginning to realize that crisis information, in order to be successful, is being expanded. It must be given in several languages ​​and not only on TV and digital platforms, which many older people cannot follow. We want to invite authorities, municipalities and regions to work with us to ensure that citizens in different areas of the city have the same right to vital information! Make sure we get the money that registers their grants for information about the coronavirus!

The Somali Youth Association in Sweden (SUIS) has 17 member organizations from Boden to Malmö, including at Järvafältet and in southern Stockholm. We and the groups we work with continue to inform in our local areas every day. We have paths in me and understand different ethnic groups that are not difficult to reach. One example is that for many families it is completely incomprehensible and irresponsible to isolate their elderly.

We are currently gathering groups of young volunteers who will create security in our suburbs. They should take to the streets and talk to people. They also want to inform the elderly who are in his home and examples help them shop. Many do not have children who live nearby and become completely isolated.

The city of Stockholm has recently printed 600 posters in different languages ​​and that is a good start but not enough. We urge authorities, the region and the city together with us to produce information material in other languages. Then we young people make sure that the message reaches those for whom it is intended!

So in the end To everyone who goes to work every day and takes care of others, even though you solve a great risk of becoming infected, we want to say: THANK YOU! You give the word “solidarity” a new meaning.

For the Somali Youth Federation in Sweden (SUIS)

Guleed Abdi, Federal Secretary, Eufemia Lassebro, Communicator

Dela inlägg

Facebook
Twitter
LinkedIn