Information gällande utvecklingen av coronaviruset (Covid-19) och våra verksamheter.

Information regarding the development of the coronavirus (Covid-19) and our activities.

Vi befinner oss i en utmanande tid som präglas av oro för våra nära och kära samtidigt som vi konstant nås av nya besked gällande Corona-virusets framfart och dess samhällspåverkan. Vi på SUIS följer noga de rekommendationer och direktiv som utfärdas av de svenska myndigheterna.

Din hälsa är viktig för oss och vi har därför vidtagit särskilda försiktighetsåtgärder som bland annat innebär att vi för tillfället inte i samma mån bjuder in till informationsträffar och evenemang, och internt uppmanar till att hålla möten digitala. Detta på rekommendation från folkhälsomyndigheten som främst riktar uppmaningen till människor i Stockholmsregionen- där smittspridningen för tillfället är som störst, för att avlasta sjukvården och begränsa spridningen av viruset. Framförallt berörs bland annat TIA-verksamheten av de vidtagna åtgärderna som innebär att vi för närvarande inte erbjuder gruppträffar, undervisning i grupp eller andra gemensamma aktiviteter. Självklart finns vi fortfarande här som stöd och hjälp ändå-, och erbjuder istället alla inskrivna asylsökande individhjälp. För att komma i kontakt med oss hänvisar vi till mail och telefon. Övriga verksamhetsträffar och möten kommer att hållas digitalt och fortsatt information till berörda parter kommer att uppdateras. Vi uppmanar diverse lokala föreningar att lyssna till de rekommendationer och restriktioner som ges av våra myndigheter.

 

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med upplevda symtom att undvika kontakter med andra då risken för spridning bedöms vara ”mycket hög”. Några av de vanligaste symtomen på covid-19 är:

 • Hosta
 • Feber
 • Andningsbesvär
 • Snuva
 • Halsont

Så undviker du att smitta och minskar risken för att smittas:

 • Undvik att röra ditt ansikte. Detta gäller framförallt dina ögon, näsa och mun.
 • Stanna hemma om du är sjuk! Hosta och nys i armvecken eller i en pappersnäsduk.
 • Tvätta händerna ofta med vatten och tvål! -Då smittan lättast fäster på händerna är det viktigt att tvätta händerna ofta, och i minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du har varit ute, kommer hem- eller till ditt arbete, före måltider eller vid kontakt med mat, samt efter toalettbesök.
 • Undvik kontakt med sjuka människor.

Exempel på regeringens beslut eller förslag för att minska smittspridningen:

 • Förbud mot allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än 500 personer. (beslut)
 • Stanna hemma så läge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit helt frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.
 • Du som är över 70 år uppmanas att begränsa dina kontakter med andra människor- även om du känner dig frisk.
 • Du som anhörig bör undvika att besöka äldre släktingar i största möjliga mån, även om de är friska. Undvik onödiga besök på sjukhus och äldreboenden och gör aldrig besök om du har luftvägssymtom.

Källa: krisinformation.se

We are in a challenging time marked by concern for our loved ones, while we are constantly reached by new information regarding the progress of the Corona virus and its impact on society. We at SUIS closely follow the recommendations and directives issued by the Swedish authorities.

Your health is important to us and we have therefore taken special precautionary measures which, among other things, mean that we do not currently invite information meetings and events to the same extent, and internally encourage you to hold meetings digitally. This is on the recommendation of the public health authority, which primarily addresses the call to people in the Stockholm region – where the spread of infection is currently greatest, to relieve healthcare and limit the spread of the virus. Above all, the TIA activities are affected by the measures taken, which means that we do not currently offer group meetings, group teaching or other joint activities. Of course, we are still here as support and help anyway, and instead offer all registered asylum seekers individual help. To get in touch with us, we refer to email and telephone. Other business meetings and meetings will be held digitally and further information to interested parties will be updated. We urge various local associations to listen to the recommendations and restrictions given by our authorities.

The Swedish Public Health Agency urges people with perceived symptoms to avoid contact with others as the risk of spreading is judged to be “very high”. Some of the most common symptoms of covid-19 are:

Cough
Fever
Difficulty breathing
Snuva
Sore throat

How to avoid infection and reduce the risk of infection:

Avoid touching your face. This especially applies to your eyes, nose and mouth.
Stay home if you are sick! Cough and sneeze into the armpits or in a paper handkerchief.
Wash your hands often with soap and water! -When the infection most easily attaches to the hands, it is important to wash your hands often, and for at least 20 seconds. Always wash your hands when you have been out, coming home or to work, before meals or in contact with food, and after using the toilet.
Avoid contact with sick people.

Examples of government decisions or proposals to reduce the spread of infection:

Prohibition of public gatherings or public events with more than 500 people. (decision)
Stay at home so you feel sick. Wait at least two days after you have fully recovered before returning to work or school.
You who are over 70 years old are encouraged to limit your contacts with other people – even if you feel healthy.
As a relative, you should avoid visiting older relatives as much as possible, even if they are healthy. Avoid unnecessary visits to hospitals and nursing homes and never visit if you have respiratory symptoms.

Source: krisinformation.se

Dela inlägg

Facebook
Twitter
LinkedIn