Järva kultur festival- Fest och politik, på Eggeby gård, 21-22/8 2018

Järva culture festival- Party and politics, at Eggeby farm, 21-22 / 8 2018

Järva kultur festival Fest och politik,på Eggeby gård, 21-22/8 2018

Bland ungdomar, familjer och lekande barn, de flesta som det tycks somalier, men också några mer etniska svenskar, som en ålderstigen MC-förening och andra, både äldre och yngre deltagare, med hoppborgar, hög musik – somalisk rap och annat, samlades många av Järvas invånare för att höra en politsk debatt, modererad av journalisten Elisabeth Karlsson.

Jag var där i god tid eftersom det kan vara svårt att hitta med kollektivtrafiken – buss 540.s hållplats ligger dock nära. Det gäller att skapa interkulturell dialog, den svenska traditionella kulturen vill möta den somaliska och andra invandrarkulturer för att öka den ömsesidiga förståelsen och leva upp tilll EU.s vision om integrationen som en ömsesidig process!!

Då får man ha överseende med att uppfattningen av tid och rum är lite annorlunda och att vår kardinaldygd: att passa tiden!! Inte gäller i andra kulturer, utan man har en mer flexibel inställning – ska debatten börja klockan tre, så innebär det att den börjar någon gång efter tre, helst före klockan fyra. Men det kan vara svårt att förstå och att passa in sin agenda, OM man tex har andra aktiviteter som börjar någon gång efter klockan fyra och det tar faktiskt tid att röra sig mellan olika platser i Stockholm, för möten och sammanträden eller till avgående tåg, flyg eller vad det kan vara.

Dateringen kan också vara förbryllande, är det den 21.a eller den 22.a undrade en del medverkande, som var inbokade och tyckte att en del av upplägget var oklart. MEN vad som är värt att lägga märke till är just att det funkar, allting skedde om än inte på utsatt tid. Alla fick sin tid att prata på och alla kunde komma med synpunkter – så vad sa de då??

Det råder en märklig politisk enighet om vad som behövs för Järva – stadsdelarna Rinkeby-Kista och Spånga- Tensta; när talarna väl samlats, på Elisabeths uppmaning, så hälsade först Samaya särskilt ungdomar och kvinnor välkomna och uppmanade till att bygga broar mellan kulturerna, skapa mötesplatser, vilket ju detta just är. En kille presenterad SUIS, det Somaliska ungdoms förbundet i Sverige, som är arrangör av detta event, med stöd av Stockholm stads kulturnämnd. Dess målsättning och antirasistiska verksamhet, projekt som drivs mot våldsbejakande extremism (med stöd av Mucf). Alla partier var inbjudna att skicka sina representanter, men några uteblev.

Alla talare inledde med ett EID MUBARAK!!

Amir Adam (riksdagsledamot för M) framhöll behovet av ett fokus på företagande, många somalier har en önskan att driva företag, men upplever det svenska systemet som krångligt, det måste bli billigare att anställa. Ge hjälp till dem som idag har understöd (typ, soc) så att de kan försörja sig själva och sin famillj!! Vuxenutbildning och skola är viktigt, liksom läxhjälp – förläng skoldagarna!! Allt måste göras för att ungdomar ska komma in på arbetsmarknaden´- och fler poliser för ett tryggare samhälle, särskilt just i förorten. Fler övervakningskameror och bättre belysning!! Hårdare straff!! Lägg ner skolor som inte levererar, dvs inte är tillräckligt bra.

Elvy Kacinek, ordförande i Rinekby-Kista stadsdelsnänmd (S) – framhäll att det har gått framåt och mycket blivit bättre nu, under den senaste mandatperioden, då man satt in fler förebyggande åtgärder o inte bara kört med hårdare tag!!

En Bonnier, som bott 24 år I Rinkeby, fyllde på med att säga att vi e starka tillsammans, men det är för många stuprörar i stadsdelen!! (JA, det är en bra, relevant kritik mot myndigheterna i Sverige överhuvudtaget, det betyder att de olika grenarna av förvaltningen inte samarbetar utan tom kan motverka varandra!!)

Hon sade sig vara STOLT – arbetslösheten går ner och skolresultaten upp!!

Det har gjorts många satsningar både på barn och äldre, fritids för gamla.

Det har lagts ut en massa konstgräs.

Särskilt har ungdomsarbetslösheten minskat, med 45 %!! Jobbtorg för unga har öppnats i Rinkeby.

Avhopparverksamhet, för kriminella, ungdomar i gäng och organiserad brottslighet.

Framtid Järva – är en sorts trygghetssatsning, särskilt genom förebyggande verksamhet, fritidsgårdar (bör inte drivas av kriminella, som det ryktas – utan hellre av fd kriminella!!)

Satsa på föreningsliv och Folkets hus!! Men också hårdare tag, mer resurser till polisen (ingen ropar på militära insatser, det är ju skönt).

Framtiden skapar vi tillsammans, tro inte att politik är något tråkigt!! Engagera er hellre i något parti, eller i föreningar.

Misale Galina sitter i Landstinget, som i 12 år styrts av alliansen (som inte längre existerar) och under sista fyra åren med stöd av SD!! Se på NKS (förklara) Konsultkostnader, eftersatt Psykvård och annan ohälsa… barnen HÄR har karies vid tre års ålder, vi behöver den vård vi behöver, hälsa är något som kan förena oss, det är ett gemnsamt behov inte bara nåtot som kan reserveras för de rika!! Oavsett var vi bor har vi RÄTT till god hälsa.

Caroline Ravi, Liberalerna: OBS!! Vi har aldrig haft något samarbet med SD!!

Och Stockholm har de kortaste vårdköerna i landet!!

Vi måste investera i utbildning!!

En sjättedel av eleverna går ut nian utan gymansiebehörighet, ge högre lönder till lärare i förorten!!

Håller med moderaterna om att det ska bli lättare att driva företag – men hur?? Framgår ej, eller hur sossarna gjort det krångligare, under den senaste mandatperioden…

Instegsjobb (dvs lägre löner)

Fler poliser!! Det är ett otacksamt yrke, engagera soc och alla instanser tidigare när vi/ni/de ser att en kille (antar jag att det mest är fråga om…) är på väg ini kriminalitet och gäng, (eller våldsbejakande extremism – kunde eller borde hon tillagt, men det var en problamatik som inte berördes särskilt mycket, eller faktiskt INTE ALLS!!)

Mansur Jamal, MP – ja, ungdomsarbetslösheten är den springande punkten, det är viktigt att få ett första jobb!! För Järvas ungdomar och kvinnor, alla ska kuknna känna sig trygga!!

Vi måste rösta, det är det viktigaste just nu: Rösta, rösta, rösta – alltför många invandrare tycker sig ha för dålig koll, eller menar att det inte spelar någon roll vad de röstar på eller om det inte röstar alls men det finns info på alla språk, så det är ingen ursäkt!!

Många har flytt från diktaturer och nu har vi chansen att utnyttja den demokratiska rättigheten att RÖSTA, så gör det då!! Oavsett vilket parti du röstar på så gör din stämma hörd. En del invandrare röstar på Sd, en del imamer säger att ni inte ska rösta, men gör det!!

Samma sak säger Mohammed Rashid från Vänsterpartiet upprepade: det är viktigt att rösta!!

Det är glädjande att ungdomsarbetslösheten gått ner i Järva området o landet som helhet. Det har inte skett av sig själv, utan på grund av VÅRA, dvs samhällets insatser.

Den Trygghet som många oroar sig för gäller också KLIMATET, den egentligen viktigaste fråga – något som MP.s representant inte framhöll speciellt??

Alla har rätt till trygghet, oavsett om du är en man, kvinna eller kommer från ett främmande land, det är något den svenska staten ska garantera!!

Och därför krävs det mer förebyggande arbete, det ska skapas en plan för varje individ som döms för brot (eller misstänks vara engagerad i brottslig verksamhet?), redan från början – (För en kriminell kille kostar samhället oerhörda summor!! Nä, det var inte argumentet han förde fram…)

Men alla ska ha chansen att få ett jobb, o sen direkt!! Och sedan också en lägenhet… vilket inte är lätt här i Stockholm.

Anna f… Bonnier Fi!! Rösta, rösta, rösta!! Och tänk på att det går att rösta i komunalval för en deel som inte får rösta på riks!! Kolla röstkortet som ni fått. Bra tips, damen…

Fi, Feministiskt initiativ, sitter med i den majoritet som styr Stockholm stad.

Gillar också de bra insatser som gjorts i Järva och lett till positiva resultat.

Stadelsförvaltningens pengar ska gå till att stödja föreningsliv, som når särskilt ungdomar utan jobb och studier…

När alliansern sänker skatterna så är det de här sakerna som ryker först!!

Det bör skapas en ny modell för samargetet mellan polis, soc och föreningar – för att motverka ungdomskriminalitet och därmed drogmissburk (handel) och dödsskjutningar!!

Håll ordning på era röstkort och utnyttja er rätt!!

 

Det kan man hålla med om – alla är överens, men inte när det gäller skatten.

Efter denna presentation blev det debatt och utfrågning på somaliska och jag kan inte redogöra för denna. På kvällen följde dans och musik och fastan bröts. Kvällen därpå blev det mer dans, musik och sång. Mina referat är korta och övergripande och jag hoppas att ingen blivit felciterad, och att namnen är rätt återgivna, men framförallt hoppas jag att många invandrare går och röstar och att det blir fler sådana här festligheter i framtiden. Det är en slående skillnad mot traditionella svenska fester där det alltid ska drickas mycket alkohol och dessa skötsamma människor som förmår roa sig på nykter kaluv

Hans Anderson

Järva culture festival Party and politics, at Eggeby farm, 21-22 / 8 2018

Among young people, families and children playing, most of whom seem to be Somalis, but also some more ethnic Swedes, such as an aging motorcycle association and others, both older and younger participants, with bouncy castles, loud music – Somali rap and more, many gathered by Järva’s residents to hear a political debate, moderated by journalist Elisabeth Karlsson.

I was there well in advance because it can be difficult to find by public transport – bus 540.s stop is close, however. It is important to create intercultural dialogue, the Swedish traditional culture wants to meet the Somali and other immigrant cultures to increase mutual understanding and live up to the EU’s vision of integration as a mutual process !!

Then you must be forgiving that the perception of time and space is a little different and that our cardinal virtue: to fit the time !! Does not apply in other cultures, but you have a more flexible attitude – should the debate start at three o’clock, it means that it starts sometime after three, preferably before four o’clock. But it can be difficult to understand and fit into your agenda, IF you have other activities that start sometime after four o’clock and it actually takes time to move between different places in Stockholm, for meetings and meetings or to departing trains, flight or whatever it may be.

The dating can also be confusing, is it the 21st or the 22nd wondered some participants, who were booked in and thought that part of the arrangement was unclear. BUT what is worth noting is precisely that it works, everything happened even if not at the appointed time. Everyone got their time to talk and everyone could come up with comments – so what did they say then ??

There is a strange political agreement on what is needed for Järva – the districts Rinkeby-Kista and Spånga-Tensta; Once the speakers were gathered, at Elisabeth’s request, Samaya first welcomed young people and women in particular and encouraged them to build bridges between cultures, to create meeting places, which is exactly what it is. A guy presented SUIS, the Somali Youth Association in Sweden, which is the organizer of this event, with the support of the Stockholm City Culture Committee. Its aims and anti-racist activities, projects driven against violent extremism (with the support of Mucf). All parties were invited to send their representatives, but some were absent.

All speakers started with an EID MUBARAK !!

Amir Adam (Member of Parliament for M) emphasized the need for a focus on entrepreneurship, many Somalis have a desire to run a business, but find the Swedish system cumbersome, it must be cheaper to hire. Give help to those who today have support (type, soc) so that they can support themselves and their family !! Adult education and school are important, as is homework help – extend the school days !! Everything must be done for young people to enter the labor market´- and more police officers for a safer society, especially in the suburbs. More surveillance cameras and better lighting !! Harder punishment!! Shut down schools that do not deliver, ie are not good enough.

Elvy Kacinek, chairman of Rinekby-Kista district committee (S) – emphasize that it has progressed and much improved now, during the last term of office, when more preventive measures were put in place and not just driven harder !!

A Bonnier, who lived 24 years in Rinkeby, added that we are strong together, but there are too many downpipes in the district !! (YES, it is a good, relevant criticism of the authorities in Sweden in general, it means that the different branches of the administration do not cooperate but can even oppose each other !!)

She said she was PROUD – unemployment goes down and school results go up !!

Many investments have been made in both children and the elderly, leisure for the elderly.

A lot of artificial turf has been laid out.

In particular, youth unemployment has fallen by 45% !! Job market for young people has been opened in Rinkeby.

Drop-out activities, for criminals, young people in gangs and organized crime.

Future Järva – is a kind of security investment, especially through preventive activities, leisure centers (should not be run by criminals, as it is rumored – but rather by former criminals !!)

Invest in association life and Folkets hus !! But also tougher times, more resources for the police (no one calls for military action, that’s nice).

We create the future together, do not think that politics is something boring !! Rather get involved in any party, or in associations.

Misale Galina sits in the County Council, which for 12 years has been governed by the alliance (which no longer exists) and for the last four years with the support of SD !! Look at NKS (explain) Consulting costs, neglected mental health care and other ill health … the children HERE have caries at the age of three, we need the care we need, health is something that can unite us, it is a common need not just something that can reserved for the rich !! No matter where we live, we have the RIGHT to good health.

Caroline Ravi, Liberals: NOTE !! We have never had any collaboration with SD !!

And Stockholm has the shortest care queues in the country !!

We must invest in education !!

One sixth of students graduate ninth without high school eligibility, give higher salaries to teachers in the suburbs !!

Agree with the moderates that it will be easier to run a business – but how ?? It is not clear, or how the Sausages made it more complicated, during the last term of office …

Entry jobs (ie lower salaries)

More cops!! It’s an ungrateful profession, engaging soc and all instances earlier when we / you / they see that a guy (I guess it’s mostly about …) is on his way into crime and gangs, (or violent extremism – could or she should have added, but it was a problem that was not touched much, or in fact NOT AT ALL !!)

Mansur Jamal, MP – yes, youth unemployment is the key, it is important to get a first job !! For Järva’s young people and women, everyone should feel safe !!

We have to vote, that’s the most important thing right now: Vote, vote, vote – too many immigrants feel they have too little control, or think it does not matter what they vote for or if it does not vote at all but there is info on all languages, so there is no excuse !!

Many have fled dictatorships and now we have the chance to exercise the democratic right to VOTE, so do it !! No matter which party you vote for, make your voice heard. Some immigrants vote for Sd, some imams say you should not vote, but do it !!

The same thing Mohammed Rashid from the Left Party says repeatedly: it is important to vote !!

It is gratifying that youth unemployment has fallen in the Järva area and the country as a whole. It has not happened by itself, but because of OUR, ie society’s efforts.

The Security that many worry about also applies to the CLIMATE, the really most important issue – something that the MP’s representative did not emphasize in particular ??

Everyone has the right to security, regardless of whether you are a man, woman or come from a foreign country, this is something the Swedish state must guarantee !!

And therefore more preventive work is required, a plan must be created for every individual who is convicted of a crime (or is suspected of being involved in criminal activity?), Right from the start – (For a criminal guy, society costs enormous sums !! No, it was not the argument he put forward …)

But everyone should have the chance to get a job, and then immediately !! And then also an apartment … which is not easy here in Stockholm.

Anna f … Bonnier Fi !! Vote, vote, vote !! And keep in mind that it is possible to vote in municipal elections for a party that is not allowed to vote in national elections !! Check the voting card you received. Good tip, lady …

Fi, Feminist Initiative, is part of the majority that governs the city of Stockholm.

I also like the good efforts made in Järva and led to positive results.

The district administration’s money will go to support associations, which reach especially young people without jobs and studies …

When the alliance lowers taxes, it’s these things that smoke first !!

A new model should be created for the collusion between the police, soc and associations – to counter juvenile delinquency and thus drug abuse (trade) and fatal shootings !!

Keep track of your voting cards and use your right !!

You can agree with that – everyone agrees, but not when it comes to taxes.

After this presentation, there was a debate and hearing in Somali and I can not explain this. In the evening dance and music followed and the fast was broken. The next evening there was more dancing, music and singing. My minutes are short and comprehensive and I hope that no one has been misquoted, and that the names are correctly reproduced, but above all I hope that many immigrants go and vote and that there will be more such festivities in the future. It is a striking difference from traditional Swedish parties where you always have to drink a lot of alcohol and these caring people who are able to have fun on sober calves

Hans Anderson

Dela inlägg

Facebook
Twitter
LinkedIn