Organiserade Ungdomar samlades i Uppsala

Organized Youth gathered in Uppsala

Många frågor och stort engagemang – när SUIS Projekt Ökad Kunskap – ökad delaktighet Stöd av MUCF kom till Uppsala för att hålla sitt fjärde ungdomsseminarium möttes de av nyfikna ungdomar med idéer och vilja att skapa ett bättre samhälle och att organisera sig för att göra sin röst hörd.

Tidigare har Ökad kunskap ökad Delaktighet hållit ungdomsseminarium i Stockholm och Borlänge. I lördags var det Uppsalas tur, med hjälp av värdföreningen HORN AFRIKA CENTER Förening, att samla ungdomar för gemensam diskussion, föreläsning och folkdans.

På plats var POJEKT Ledare Ahmed Abdulahi Ashraf Ahmed, sport- och
ungdomssekreterare från Somaliska Ungdomsförbundet i Sverige (SUIS). Horn Afrikan Center Förening hade hyrt en lokal i centrala GOTTSUNDA. På plats var 50–60 ungdomar men också vuxna intresserade deltog.

Horn afrikan Centers ordförande Farah Mohammud öppnade seminariet med att välkomna gäster och föreläsare. Första ut var Amina Hassan som föreläste om Rasismen och hur man kan förebygga den.

Sedan berättade Ashraf Ahmed från SUIS om riksförbundets arbete och varför SUIS
valt att driva ett projekt som ökar kunskapen om föreningsliv.Projektet finansierad av MUCF

Därefter presenterade Ahmed Abdulahi projektet. Hans Tema var hur Organisering kan
användas som ett vapen mot Rasismen, mot Våldsbejakande extremism och för att stärka demokratiska krafter.

Hur Somaliska ungdomsförbundet i Sverige kan främja Medlemsföreningarnas kapacitet, för driva verksamheter och uppmuntra till integrationsfrämjande verksamheter, var föremål för detta seminarium. Nyanlända behöver tillgång till sociala kontaktnät för att kunna träffa dem som är etablerade i samhället. På motsvarande sätt behöver de redan etablerade träffa nyanlända för att kunna bidra till en god integration. Ömsesidigheten är en nödvändig förutsättning för att uppnå integration målet. Och därför vill vi i det somaliska ungdomsförbundet stärka medlemsföreningarna, så att de kan skapa mötesplats för båda grupper.

Många frågor ställdes från ungdomarna denna kväll, både rörande projektet och Somaliska Ungdomsförbundets arbete. Det är tydligt att det finns en stor vilja och ett engagemang runt om i landet. Otroligt glädjande, tycker vi på SUIS. Projekt ökad kunskap ökad delaktighet visar att det bara är tillsammans som vi kan åstadkomma en förändring.

Many questions and great commitment – when SUIS Project Increased Knowledge – increased participation Support from MUCF came to Uppsala to hold its fourth youth seminar, they were met by curious young people with ideas and desire to create a better society and to organize themselves to make their voices heard .

Previously, Increased knowledge increased Participation held youth seminars in Stockholm and Borlänge. Last Saturday, it was Uppsala’s turn, with the help of the host association HORN AFRIKA CENTER Förening, to gather young people for a joint discussion, lecture and folk dance.

On site was POJEKT Leader Ahmed Abdulahi Ashraf Ahmed, sports and
youth secretary from the Somali Youth Association in Sweden (SUIS). Horn African Center Association had rented a room in central GOTTSUNDA. 50–60 young people were present, but also interested adults participated.

Horn African Center President Farah Mohammud opened the seminar by welcoming guests and lecturers. First out was Amina Hassan who lectured on Racism and how to prevent it.

Then Ashraf Ahmed from SUIS told about the national association’s work and why SUIS
chosen to run a project that increases knowledge about association life. The project is funded by MUCF

Ahmed Abdulahi then presented the project. His Theme was how Organization can
used as a weapon against Racism, against Violent extremism and to strengthen democratic forces.

How the Somali Youth Association in Sweden can promote the membership of the Member Associations, to run activities and encourage integration-promoting activities, was the subject of this seminar. New arrivals need access to social contact networks to be able to meet those who are established in society. Correspondingly, the already established need to meet new arrivals in order to contribute to a good integration. Reciprocity is a necessary condition for achieving the goal of integration. And that is why we in the Somali Youth Union want to strengthen the member associations, so that they can create a meeting place for both groups.

Many questions were asked from the young people this evening, both regarding the project and the work of the Somali Youth Association. It is clear that there is a great will and commitment around the country. Incredibly gratifying, we at SUIS think. Project increased knowledge increased participation shows that it is only together that we can bring about a change.

Dela inlägg

Facebook
Twitter
LinkedIn