Peter Söderlund från X-CONS besökte våra lokaler för att diskutera framtida samarbete.

Peter Söderlund from X-CONS visited our premises to discuss future cooperation.

X-CONS är en ideell organisation där f.d. kriminella och missbrukare hjälper varandra tillbaka in i samhället. Föreningens syfte är att stödja och vägleda kriminella och missbrukare och frigivna till ett hederligt och drogfritt liv. X-CONS är en bro som länkar från kriminalitet och dysfunktionellt beroende till ett produktivt liv och verkar som en resurs som minskar risk för återfall till kriminalitet och spel- och drogberoende bland medborgarna och som fungerar ett stöd som bidrar till att föra personer med riskbeteenden till ett produktivt liv Vi vill bygga ett samarbete för att minska kriminalitet i förorten, stoppa våldet mellan gäng och konkurrerande ligor, och mot boende och besökare i området.

Detta kan ske genom att vi tillsammans söker upp sina ungdomar, konfronterar dem och argumenterar för en mer skötsam livsstil.

Det finns en väg in till samhället igen för dessa, som kanske varken går i skola, jobbar eller ens söker arbete – det är ingen lätt väg, men den leder i alla fall inte till fängelse, död och drogberoende. Roten till det onda, ligger enligt vår uppfattning i segregationen och den klyfta som finns mellan rika och fattiga i samhället idag, och att denna klyfta tillåts växa. X-CONS driver också projekt i utlandet, har tex startat ett café i Minsk, Vitryssland, där fd kriminella kan få jobb och träffa varandra.

X-CONS is a non-profit organization where f.d. criminals and addicts help each other back into society. The association’s purpose is to support and guide criminals and drug addicts and released to an honest and drug-free life. X-CONS is a bridge that links crime and dysfunctional addiction to a productive life and acts as a resource that reduces the risk of relapse into crime and gambling and drug addiction among citizens and that acts as a support that helps to bring people with risky behaviors to a productive life We want to build a partnership to reduce crime in the suburbs, stop the violence between gangs and competing leagues, and against residents and visitors in the area.

This can be done by seeking out our young people together, confronting them and arguing for a more polite lifestyle.

There is a way back into society for those who may not go to school, work or even look for work – it is not an easy road, but it does not lead to imprisonment, death and drug addiction. The root of the evil, in our view, lies in the segregation and the gap that exists between rich and poor in society today, and that this gap is allowed to grow. X-CONS also runs projects abroad, has for example started a café in Minsk, Belarus, where former criminals can get jobs and meet each other.

Dela inlägg

Facebook
Twitter
LinkedIn