Politik och fika med Jytte Guteland om EU Valet 2019

Politics and coffee with Jytte Guteland about the EU Election 2019

Nu på lördag 26/1 klockan 14.00 kommer EU-parlamentarikern Jytte Guteland (S) till Somaliska ungdomsförbundets kontor i Rissne.

Jytte, blev invald i EU-parlamentet redan när hon var 35 år så hon vet mycket om hur det är att vara ung kvinna i en manlig värld. Hon kommer också att bli omvald som en av Sveriges 20 EU-parlamentariker efter valet den 26 maj.

Nu finns tillfälle att höra om hennes erfarenheter både från den svenska politiken och från arbetet i EU-parlamentet

Under våren kommer kandidater i EU-valet, liksom nuvarande och tidigare EU-parlamentariker från olika partiet att besöka Somaliska ungdomsförbundet.

Hoppas att så många som möjligt har tid att komma!
Ta gärna med vänner!

Så här beskriver Jytte sig själv:

Jag är feminist och brinner för allas lika rätt till jämlika chanser – oavsett hemland. EU står inför ett vägval där vår främsta uppgift är att ge nästa generation trygghet och en ljus framtid.

Jag tycker
• Jobben först.
• EU ska prioritera en aktiv jobbpolitik och öka investeringarna i forskning och utveckling. Den gemensamma ungdomsgarantin ska förverkligas.
• Klimat- och miljömål för framtiden.
• Europa ska sätta upp bindande EU-mål för halverade utsläpp, ökad andel förnybar energi och energieffektivisering. Investera i nya transportlösningar och förnybar energi.
• EU ska stå upp för alla människors lika värde.
• EU-kommissionen ska stärka arbetet mot medlemsländer som bryter mot grundläggande principer som demokrati och mänskliga rättigheter.
• Jämlika samhällen lyckas bättre.
• Fler får framgång och kan driva sina idéer. Därför behöver EU ett nytt ledarskap.

Now on Saturday 26/1 at 14.00, EU parliamentarian Jytte Guteland (S) will come to the Somali Youth Union’s office in Rissne.

Jytte, was elected to the European Parliament when she was 35 years old, so she knows a lot about what it is like to be a young woman in a male world. She will also be re-elected as one of Sweden’s 20 EU parliamentarians after the election on 26 May.

There is now an opportunity to hear about her experiences both from Swedish politics and from her work in the European Parliament

In the spring, candidates in the EU elections, as well as current and former EU parliamentarians from various parties, will visit the Somali Youth Union.

Hope that as many as possible have time to come!
Feel free to bring friends!

This is how Jytte describes herself:

I am a feminist and am passionate about everyone’s equal right to equal opportunities – regardless of home country. The EU is facing a path where our main task is to provide the next generation with security and a bright future.

I think
• Jobs first.
• The EU must prioritize an active job policy and increase investment in research and development. The common youth guarantee must be realized.
• Climate and environmental goals for the future.
• Europe must set binding EU targets for halving emissions, increasing the share of renewable energy and energy efficiency. Invest in new transport solutions and renewable energy.
• The EU must stand up for the equal value of all human beings.
• The European Commission must strengthen its work against member states that violate fundamental principles such as democracy and human rights.
• Equal societies succeed better.
• More people succeed and can pursue their ideas. That is why the EU needs a new leadership.

Dela inlägg

Facebook
Twitter
LinkedIn