Förortens Framtid: Om förebyggande arbete mot ungdomsvåld

The Future of the Suburbs: About preventive work against youth violence

Förortens Framtid är ett projekt som drivs av Somaliska ungdomsförbundet  i Sverige. Det har pågått sedan januari 2020 med ett  lokalt arbete i Järva Området.

Syftet med projektet Förortens Framtid är att förebygga att ungdomar deltar i gäng aktiviteter eller våldsbrottslighet genom att lyfta fram trovärdiga förebilder och hjälpa ungdomar till att lämna det kriminella livet bakom sig genom ökat samverkan mellan föräldrar och ungdomar i samhället med det övergripande målet att bidra till att minska våldet och öka tryggheten i Järva området.

Få dem att avstå från våld och brott och ge dem motståndskraft genom att stärka dem i sin identitet och att hjälpa dem att hitta konstruktiva vägar att skapa goda liv i vårt gemensamma samhälle. 

Förortens Framtid är ett projekt som finansieras av Gålöstiftelsen.

 

Alla är välkomna att delta.

 

Förtidens Framtid is a project run by the Somali Youth Association in Sweden. It has been going on since January 2020 with local work in the Järva Area.

The purpose of the project Förortens Framtid is to prevent young people from participating in gang activities or violent crime by highlighting credible role models and helping young people to leave the criminal life behind them through increased collaboration between parents and young people in society with the overall goal of contributing to reduce violence and increase security in the Järva area.

Get them to refrain from violence and crime and give them resilience by strengthening their identity and helping them find constructive ways to create good lives in our common society.

Förtidens Framtid is a project funded by the Gålö Foundation.

Everyone is welcome to participate.