SUIS arrangerades den årliga fotbollsturneringen i Spånga IP.

SUIS hosted the annual football tournament in Spånga IP.

Den årliga somaliska fotbollsturnering som gått under veckan avslutades i Söndag, i närvaro av lokala politiker och poliser.
Vi i Somaliska ungdomsförbundet i Sverige och våra medlemsorganisationer runt om i landet anser att fotbollen inte bara ökar människors välmående, utan också bidrar till integration och ökad känsla av tillhörighet. Det kan till och med bli livsviktigt.
 
När ungdomar från olika olika länder och uppväxta i olika kulturer möts för att bilda lag och spela matcher skapar det goda relationer och bidrar till fred i samhället.
Att mötas och spela fotboll gör ungdomarna starkare, både fysiskt och psykiskt.
Verksamheten motverkar våld, förtryck och fördomar. För flickor, som är särskilt utsatta, kan fotbollen ge nya möjligheter att delta aktivt i samhället.
 
En aktiv fritid är en väg framåt mot jämställdhet, ett sätt att få en egen identitet och möjlighet att delta i aktiviteter och beslut som formar framtiden. Somaliska ungdomsförbundet i Sverige planerar med hjälp av sina medlemsföreningar och andra samarbetspartners att ordna fler aktiviteter för att träna ungdomar och stärka deras delaktighet i samhället.

The annual Somali football tournament that took place during the week ended on Sunday, in the presence of local politicians and police.
We in the Somali Youth Association in Sweden and our member organizations around the country believe that football not only increases people’s well-being, but also contributes to integration and an increased sense of belonging. It can even become vital.

When young people from different different countries and raised in different cultures meet to form teams and play matches, it creates good relationships and contributes to peace in society.
Meeting and playing football makes young people stronger, both physically and mentally.
The activities counteract violence, oppression and prejudice. For girls, who are particularly vulnerable, football can provide new opportunities to participate actively in society.

Active leisure is a way forward towards gender equality, a way to have one’s own identity and the opportunity to participate in activities and decisions that shape the future. The Somali Youth Association in Sweden, with the help of its member associations and other partners, plans to organize more activities to train young people and strengthen their participation in society.

Dela inlägg

Facebook
Twitter
LinkedIn