TACK TILL ALLA VARDAGSHJÄLTAR SOM I DESSA SVÅRA TIDER FÅR SAMHÄLLET ATT GÅ RUNT!

THANK YOU TO ALL THE EVERYDAY HEROES WHO IN THESE DIFFICULT TIMES MAKE SOCIETY GO AROUND!

De senaste dagarna har man talat om coronavirusets framfart i järva-området som en form av speciell klassmarkör då bosatta av somalisk härkomst har dominerat statistiken av gruppen avlidna. I artiklar publicerade på bland annat hemsidorna Expressen, Aftonbladet och SVT diskuterar man huruvida bristen på information på andra språk än svenska och engelska, samt trångboddheten i bland annat Järva-området kan vara orsaken till omständigheterna. Detta trots att man av den offentliggjorda informationen om de avlidna inte kan säkerställa vilka faktiska omständigheter som har varit väsentliga för de tragiska utfallen, mer än att diverse individ tillhörde en utsatt riskgrupp med anledning av högre ålder. Diskussionen som med artiklarna väcktes har fått många att reagera starkt.

Vi beklagar djupt sorgen för de avlidna- och drabbades familjer och närstående. I dessa svåra tider är det viktigt att vi som samhällsmedborgare och medmänniskor hjälper varandra och inte sprider falsk-, eller missvisande information.

SUIS som organisation, liksom otroligt många privatpersoner och andra organisationer arbetar ständigt och hårt för att informationen samt de restriktioner och råd som utfärdas av våra myndigheter ska nå

alla medborgare. Även gruppen icke-svensktalande samt våra medmänniskor som av andra anledningar inte på egen hand nås av all utfärdad information.

I diskussionen om bristen på information till bosatta i området glöms dock alla vardagshjältar som varje dag hjälper samhället att gå runt bort. -Att väldigt många från det utpekade området arbetar med högriskyrken som bland annat läkare, undersköterskor, sjuksköterskor, och inom äldreomsorgen och således löper större risk för att själva smittas av viruset tycks man inte heller komma ihåg att ta i beaktning. Inte heller tycks det i diskussionen ha varit relevant att se till de avlidnas medicinska historik samt ålder, vilket även det har fått många från området att reagera starkt. Vi förstår det. -och vi vill att ni ska veta att vi ser vilket fantastiskt jobb ni gör!

Så till er som varje dag tar hand om andra och går till jobbet trots att ni själva löper större risk för att bli smittade vill vi säga: TACK! Ni ger ordet ”solidaritet” ny mening.

In recent days, there has been talk of the coronavirus’s progress in the wolverine area as a form of special class marker as residents of Somali descent have dominated the statistics of the group of deceased. Articles published on the websites Expressen, Aftonbladet and SVT, among others, discuss whether the lack of information in languages ​​other than Swedish and English, as well as the overcrowding in the Järva area, among others, may be the cause of the circumstances. This is despite the fact that the published information about the deceased does not ensure the actual circumstances that have been significant to the tragic outcome, other than that various individuals belonged to a vulnerable risk group due to old age. The discussion that arose with the articles has caused many to react strongly.

We deeply regret the grief of the families and relatives of the deceased and victims. In these difficult times, it is important that we as citizens and fellow human beings help each other and do not spread false or misleading information.

SUIS as an organization, as well as an incredible number of private individuals and other organizations, work constantly and hard to ensure that the information and the restrictions and advice issued by our authorities reach

all citizens. Also the group of non-Swedish speakers and our fellow human beings who for other reasons are not reached on their own by all issued information.

In the discussion about the lack of information to residents in the area, however, all everyday heroes who help society to walk away every day are forgotten. -That very many from the designated area work with high-risk churches such as doctors, assistant nurses, nurses, and in elderly care and thus run a greater risk of being infected by the virus themselves, it also does not seem to remember to take into account. Nor does it seem relevant in the discussion to look at the medical history and age of the deceased, which has also caused many from the area to react strongly. We understand that. -and we want you to know that we see what a fantastic job you are doing!

So to those of you who take care of others every day and go to work even though you yourself are at greater risk of becoming infected, we want to say: THANK YOU! You give the word “solidarity” a new meaning.

Dela inlägg

Facebook
Twitter
LinkedIn